mapa strony   |   kontakt   |

Przedmiot działalności Spółki

 INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. prowadzi lub może prowadzić działalność w następującym zakresie (wg PKD):
• 38, 11, Z, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
• 2 38, 12, Z, zbieranie odpadów niebezpiecznych
• 3 38, 21, Z, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
• 4 38, 22, Z, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
• 5 38, 31, Z, demontaż wyrobów zużytych
• 6 38, 32, Z, odzysk surowców z materiałów segregowanych
• 7 41, 20, Z, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
• 8 43, 99, Z, pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 9 46, 12, Z, działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
• 10 10, 41, Z, produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
• 11 16, 29, Z, produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
• 12 20, 14, Z, produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
• 13 20, 59, Z, produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 14 22, 29, Z, produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
• 15 25, 91, Z, produkcja pojemników metalowych
• 16 32, 99, Z, produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 17 35, 11, Z, wytwarzanie energii elektrycznej
• 18 35, 13, Z, dystrybucja energii elektrycznej
• 19 35, 14, Z, handel energią elektryczną
• 20 19, 20, Z, wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
• 21 46, 71, Z, sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
• 22 47, 30, Z, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
• 23 68, 20, Z, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
• 24 71, 20, B, pozostałe badania i analizy techniczne
• 25 01, 29, Z, uprawa pozostałych roślin wieloletnich
• 26 81, 30, Z, działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
• 27 01, 11, Z, uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
• 28 01, 61, Z, działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
• 29 01, 63, Z, działalność usługowa następująca po zbiorach
• 30 46, 21, Z, sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
• 31 46, 22, Z, sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
• 32 39, 00, Z, działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
• 33 93, , , usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją
• 34 85, 5, , usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji
• 35 47, 11, Z, sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
• 36 47, 25, Z, sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 37 93, 29, Z, pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
• 38 93, 11, Z, działalność obiektów sportowych
• 39 85, 51, Z, pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
• 40 18, 12, Z, pozostałe drukowanie
• 41 18, 13, Z, działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
• 42 18, 20, Z, reprodukcja zapisanych nośników informacji
• 43 58, 19, Z, pozostała działalność wydawnicza
• 44 52, 10, B, magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
• 45 56, 29, Z, pozostała usługowa działalność gastronomiczna
• 46 58, 11, Z, wydawanie książek
• 47 62, 01, Z, działalność związana z oprogramowaniem
• 48 62, 02, Z, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
• 49 62, 03, Z, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
• 50 62, 09, Z, pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
• 51 63, 11, Z, przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
• 52 63, 99, Z, pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 53 64, 19, Z, pozostałe pośrednictwo pieniężne
• 54 64, 99, Z, pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
• 55 69, 20, Z, działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
• 56 69, 10, Z, działalność prawnicza
• 57 70, 21, Z, stosunki miedzyludzkie (public relations) i komunikacja
• 58 70, 22, Z, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
• gospodarczej i zarządzania
• 59 71, 12, Z, działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
• 60 72, 19, Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
• 61 72, 11, Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
• 62 72, 20, Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
• 63 73, 11, Z, działalność agencji reklamowych
• 64 73, 20, Z, badanie rynku i opinii publicznej
• 65 74, 10, Z, działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
• 66 81, 10, Z, działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
• 67 81, 21, Z, niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
• 68 81, 29, Z, pozostałe sprzątanie
• 69 73, 12, B, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
• 70 73, 12, C, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
• 71 73, 12, D, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
• 72 74, 90, Z, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 73 77, 33, Z, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
• 74 77, 39, Z, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 75 77, 40, Z, dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
• 76 78, 30, Z, pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
• 77 82, 11, Z, działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
• 78 82, 19, Z, wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
• 79 82, 30, Z, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
• 80 82, 99, Z, pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 81 85, 59, B, pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 82 85, 60, Z, działalność wspomagająca edukację
• 83 96, 09, Z, pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 84 01, 19, Z, pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
• 85 35, 30, Z, wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
• 86 20, 15, Z, produkcja nawozów i związków azotowych
• 87 46, 77, Z, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Marcin Tomczak
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 13 123
Opublikował: Marcin Tomczak
Publikacja dnia: 14.07.2016
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl